Archive for Sierpień, 2010

Ubezpieczenie to instrument, którego zadaniem jest łagodzenie lub likwidowanie skutków zdarzeń losowych poprzez rozłożenie ciężaru na wiele jednostek, którym takie zdarzenia zagrażają – PZU Katowice.

Zarówno w teorii jak i praktyce ubezpieczeniowej występuje pojęcie zdarzenia losowego, które to pojęcie ma istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki ubezpieczeniowej, ponieważ wystąpienie określonego w umowie ubezpieczenia zdarzenia losowego jest warunkiem, od którego firma ubezpieczeniowa uzależnia wypłatę odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych.

Mianem zdarzenia losowego można nazwać zdarzenie polegające na realizacji różnorodnego ryzyka, które to zdarzenie cechuje niezależność od woli podmiotów nimi dotkniętych, statystyczna prawidłowość, nadzwyczajność i przypadkowość lub inaczej losowość – PZU Katowice.

Takie ujęcie pojęcia szkody umożliwia wydzielenie dwóch elementów składowych szkody w rozumieniu kodeksu cywilnego. Rzeczywiste uszczuplenie majątku poszkodowanego tak zwana szkoda lub strata bezpośrednia oraz drugi element utracone korzyści. Pojęcie utraconych korzyści nie jest elementem jednolitym, ponieważ obejmuje ono oprócz utraty zysku – lucrum cessans np. zysk utracony na skutek unieruchomienia produkcji, lecz także tzw. szkodę przyszłą – damnum futurum tzn. dający się stwierdzić obiektywnie uszczerbek na skutek utraty określonych korzyści, np. dochodów z pracy oraz spodziewany zysk – lucrum speratum – PZU Katowice.